قوانین خرید و استفاده

1-خرید از طریق سایت tarahiweb.net مجاز میباشد.

2- در صورت نیاز به نصب نسخه پایه هزینه خدمات معادل 1 میلیون تومان دریافت میگردد .

2-در صورتی که سرور از شرکت aryagostaran.com تهیه شود هزینه خدمات نصب بابت نسخه پایه دریافت نمیگردد.